Przebieg badań klinicznych

Przebieg badania klinicznego można opisać zarówno z perspektywy leku, jak i pacjenta.

Gdy mówimy o badaniach klinicznych jako procesie od wynalezienia nowej cząsteczki, do jej dopuszczenia do użytku, to z reguły pojawiają się „fazy badań klinicznych”. Natomiast pacjent może wziąć udział w konkretnej fazie badania klinicznego, a jego droga w badaniu będzie podzielona na pewne charakterystyczne etapy. O szczegółach faz i etapów badań mogą Państwo przeczytać więcej poniżej.
Fazy badań klinicznych leków

Fazy badań klinicznych leków

Badania kliniczne podzielone są na fazy - każda z nich musi zakończyć się pozytywnym wynikiem, by kolejna mogła się rozpocząć.

I Faza
W pierwszej kolejności wstępnie oceniane jest bezpieczeństwo badanej substancji. W grupie kilkudziesięciu zdrowych ochotników bada się jej metabolizm, wchłanianie, wydalanie, ewentualną toksyczność oraz interakcje z innymi przyjmowanymi lekami. 

II Faza
Na tym etapie badań określa się, czy lek działa w określonej grupie chorych oraz czy jest dla nich bezpieczny. Ocenia się też związek pomiędzy dawką, a efektem działania nowego leku.

III Faza
Ma na celu ostateczne potwierdzenie skuteczności badanej substancji w leczeniu danej choroby. Etap ten obejmuje badania związku pomiędzy bezpieczeństwem leku, a jego skutecznością podczas krótkotrwałego oraz długotrwałego stosowania. 

IV Faza
Ostatnia faza badań klinicznych dotyczy leków zarejestrowanych i wprowadzonych do obrotu, czyli dostępnych w sprzedaży. Etap ten ma na celu określenie, czy lek jest bezpieczny we wszystkich wskazaniach zalecanych przez producenta i dla wszystkich grup chorych. W tej fazie dodatkowo też weryfikowane są wyniki uzyskane w poprzednich etapach. W ramach IV fazy badane są również na przykład nowe wskazania dla zarejestrowanego już leku.

 

Etapy badania klinicznego z perspektywy pacjenta

Udział w badaniu klinicznym z perspektywy pacjenta składa się z kliku etapów.

Pierwszy, rozpoczynający się podpisaniem Formularza Świadomej Zgody, nazywany jest „okresem przesiewowym” lub „screeningiem” – w tym czasie przeglądana jest dokumentacja medyczna pacjenta, przeprowadzane są badania laboratoryjne, obrazowe i/lub endoskopowe oraz zbierane są dane o aktywności choroby. Wszystkie te działania mają na celu potwierdzenie, że pacjent spełnia kryteria do udziału w badaniu.

Po okresie przesiewowym i zakwalifikowaniu się do terapii, pacjent przechodzi do okresu leczenia. Zależenie od badania czas leczenia może być różny – niektóre badania zakładają jedynie kilka tygodni podawania leków, inne mogą być zaplanowane na kilka lat.

W trakcie badania pacjent jest pod ciągłą opieką swojego lekarza prowadzącego i może skontaktować się z nim w każdej chwili, szczególnie w razie jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, które budzą niepokój lub medycznych problemów, które wymagają rozwiązania przez lekarza. Zawsze możliwy jest również kontakt z koordynatorem badania, który służy pomocą w kwestiach organizacyjnych, ustala terminy wizyt i jest drugą osobą do kontaktu, gdyby lekarz prowadzący pozostawał poza zasięgiem.

W trakcie trwania badania zdrowie pacjenta jest stale monitorowane – służy temu zarówno dzienniczek objawów choroby, jak i regularne wizyty lekarskie, pobrania krwi w trakcie wizyt, kontrola parametrów życiowych i powtarzane co jakiś czas badania typu EKG, audiometria czy badania endoskopowe.

Podczas udziału w badaniu, mogą wystąpić zdarzenia niepożądane. Ponieważ bezpieczeństwo pacjenta jest bezwzględnym priorytetem, pacjenci proszeni są zawsze o bezzwłoczne poinformowanie personelu  o tym fakcie. Pacjent proszony jest o informacje dotyczącą czasu trwania zdarzenia oraz ewentualnego dodatkowego leczenia.

Zdarzenie niepożądane to każdy fakt medyczny dotyczący pacjenta, odbiegający od stanu normalnego. Może on zostać zaraportowany przez pacjenta i przez niego uznany za niepożądany lub wynikać ze zmian w wynikach badań diagnostycznych, które w ocenie lekarza nie powinny wystąpić. Odnotowywane są wszystkie odstępstwa, nawet jeśli brak związku z leczeniem eksperymentalnym wydaje się być oczywisty.

Po okresie leczenia pacjent przechodzi do części obserwacyjnej (bezpieczeństwa) – jest to różny czas – od 4 tygodni do 16 tygodni, a czasem nawet 30. Jest to czas po zakończeniu przyjmowania leku, w którym pacjent pozostaje nadal uczestnikiem badania, jednak wizyty ograniczone są do 1 lub 2 spotkań, podczas których odbywa się wizyta lekarska i ewentualne pobrania próbek do badań laboratoryjnych. Okres ten ma na celu sprawdzenie samopoczucia i bezpieczeństwa pacjenta po odstawieniu leku.

Po zakończeniu wszystkich etapów udziału w badaniu klinicznym pacjent może pozostać pod opieką swojego lekarza prowadzącego i rozpocząć dowolne nowe leczenie choroby podstawowej. Udział w badaniu klinicznym w przeszłości nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w kolejnym badaniu z innym lekiem ani leczenia w ramach programu lekowego finansowanego przez NFZ.

Etapy badania klinicznego z perspektywy pacjenta