Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - compendium wiedzy

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) to jedna z dwóch jednostek chorobowych należących do nieswoistych chorób zapalnych jelit. Jej specyfika polega na pojawieniu się stanu zapalnego w obrębie śluzówki jelita grubego – to jedna z głównych różnic względem choroby Leśniowskiego-Crohna, gdzie stan zapalny może dotknąć każdego odcinka przewodu pokarmowego i penetrować przez jego ściany. Zmiany zapalne w WZJG mają charakter ciągły - zaczynają się zawsze od odbytnicy i mogą zatrzymać się tylko na tym fragmencie jelita (mówimy wtedy o proctitis) lub sięgać dalej do esicy i zgięcia śledzionowego (lewostronne WZJG) lub obejmować całe jelito grube (pancolitis).

W Europie szczyt zachorowań na choroby zapalne jelit przypada między 20 a 30 rokiem życia, natomiast u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego wydzielany jest drugi szczyt – między 60 a 79 rokiem życia. Nie oznacza to jednak, że choroba nie może zostać zdiagnozowana na jakimkolwiek innym etapie życie – pierwsze objawy mogą pojawić się zarówno we wczesnym dzieciństwie, w wieku średnim, jak i po ukończeniu 80 roku życia.
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego objawy

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego objawy

Ze względu na lokalizację i specyfikę zmian powodowanych przez wrzodziejące zapalanie jelita grubego (zmiany zapalne i owrzodzenia śluzówki całości lub części jelita grubego) objawy choroby są bardzo charakterystyczne – dominuje biegunka z obecnością krwi i/lub śluzu, ból brzucha i obniżenie poziomu hemoglobiny (anemia). Część pacjentów może również zauważać stopniową utratę masy ciała w trakcie zaostrzeń choroby, wynikającą z utraty składników odżywczych wraz z biegunką, stanu zapalnego i obniżonego apetytu. 

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego to jednostka chorobowa, której często towarzyszą tzw. „manifestacje pozajelitowe” – są to objawy lub choroby, które mogą (lecz nie muszą) dotykać pacjentów podczas zaostrzeń choroby podstawowej lub niezależnie od nich. Wśród nich znajdują się:

 • bóle i zapalenia zarówno drobnych stawów, jak i dużych stawów (artropatia obwodowa) lub kręgosłupa (artropatia osiowa)
 • piodermia zgorzelinowa
 • rumień guzowaty
 • zapalenie tęczówki, twardówki, nadtwardówki i błony naczyniowej
 • pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
 • aftowe zapalenie jamy ustnej
 • zmiany zapalne w obrębie płuc
 • zmiany zapalne w obrębie nerek

Pacjenci mogą również cierpieć z powodu dolegliwości będących bezpośrednim następstwem choroby (wynikających np.  z krwawienia, biegunki, utraty płynów czy przewlekłego stanu zapalnego) oraz efektów ubocznych leczenia (szczególnie gilkokortykosteroidami). Są to między innymi:

 • anemia (niedokrwistość)
 • niedożywienie
 • kamica nerkowa
 • kamica żółciowa
 • choroba zakrzepowa
 • osteopenia i osteoporoza
 • cukrzyca posterydowa
 • zaćma

Przyczyny wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Przyczyny chorób zapalnych jelit wciąż nie są do końca poznane. Wśród najbardziej prawdopodobnych podaje się interakcje między czynnikami genetycznymi, immunologicznymi i środowiskowymi. 

W praktyce oznacza to, że choroba może pojawić się u pacjentów z predyspozycją genetyczną, w odpowiedzi na czynnik środowiskowy (np. infekcja, duży stres, zmiana miejsca zamieszkania, zaburzenia flory bakteryjnej jelit, zachodni model żywieniowy itp.) w połączeniu z nieprawidłową odpowiedzią układu immunologicznego.
 

Przyczyny wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Jak wyleczyć wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

Jak wyleczyć wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

Ze względu na złożoność podłoża chorób zapalnych jelit wciąż nie dysponujemy leczeniem, które byłoby w pełni przyczynowe (czyli likwidowałoby bezpośredni powód choroby). Przy obecnej wiedzy medycznej możemy skutecznie łagodzić lub likwidować objawy, jednak nie mamy narzędzi mogących w pełni wyleczyć pacjenta.

Do podstawowych leków, które stosuje się we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego należą aminosalicylany – najlpopularniejsze z nich to mesalazyna (Asamax, Pentasa, Salofalk) i sulfasalazyna (Sulfasalazin EN). Leki z tej grupy można podawać zarówno doustnie (granulki, tabletki), jak i doodbytniczo (czopki, wlewki) w wypadku proctitis. Leki te są najczęstszym wyborem w łagodnych zaostrzeniach choroby i jako leczenie podtrzymujące.

Glikokortykosteroidy są lekami działającymi przeciwzapalnie, które podaje się pacjentom z zaostrzeniem objawów choroby w celu szybkiego ustąpienia dolegliwości. Zależnie od nasilenia objawów choroby można je podawać dożylnie, doustnie lub doodbytniczo. Forma dożylna jest najczęściej stosowana u pacjentów podczas hospitalizacji z powodu umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń choroby. Po opuszczeniu szpitala z reguły zalecana jest kontynuacja leczenia w formie doustnej ze stopniową redukcją dawki. Zależnie od rodzaju zastosowanego sterydu zmniejszenie dawki może następować co tydzień lub dwa o kilka miligramów lub może polegać na przejściu do dawkowania co drugi dzień. Każdorazowo schemat redukcji sterydów ustala lekarz - krytycznie istotne jest odstawianie ich w odpowiedni sposób, by uniknąć nagłego nawrotu choroby. Glikokortykosteroidy nie są dedykowane do przewlekłego leczenia w wysokiej dawce ze względu na szereg efektów ubocznych.

Leki immunosupresyjne są kolejną grupą leków stosowanych w ramach leczenie zaostrzeń choroby lub jako terapia podtrzymująca u pacjentów, którzy źle tolerują lub nie odpowiadają na leczenie sterydami. Do tej grupy należą azatiopryna (np. Imuran, Azathioprine VIS), metotreksat (np. Metex, Methotrexat) i, rzadziej stosowane, 6-merkaptopuryna (Mercaptopurinum VIS) oraz cyklosporyna (np. Cyclaid, Equoral). Są one z reguły używane u pacjentów po przeszczepach, by zapobiec odrzuceniu narządu, jednak ze względu na silny wpływ na zmniejszenie odpowiedzi układu immunologicznego pozwalają również na wyciszenie objawów choroby u pacjentów z zapaleniami jelit. Niestety główną wadą leków z tej grupy jest silne obciążanie wątroby, stąd na początkowym etapie ich stosowania lekarz zaleca regularną kontrolę poziomów enzymów wątrobowych. Część pacjentów może również źle tolerować przyjmowanie leków immunosupresyjnych – do najczęstszych dolegliwości należą nudności, bóle brzucha, wysypka. W trakcie terapii lekami immunosupresyjnymi należy kategorycznie unikać przedłużonej ekspozycji na światło słoneczne.

Ostatnią, i jednocześnie najbardziej zaawansowaną grupą, są leki biologiczne i biopodobne. Są to cząsteczki pochodzenia naturalnego (ludzkiego lub zwierzęcego), które w różny sposób wpływają na przebieg procesu zapalnego w organizmie już na poziomie komórkowym. Mogą one zarówno hamować powstawanie cząsteczek sygnałowych odpowiedzialnych za pobudzanie komórek układu immunologicznego do produkcji substancji o działaniu prozapalnym, jak i hamować lub modulować odpowiedź komórek na te cząsteczki lub powstrzymywać samo powstawanie substancji prozapalnych w komórkach. W krótkich słowach są to leki, które na swój sposób „neutralizują” nadmiarową aktywność komórek układu odpornościowego. Mnogość mechanizmów odpowiedzialnych za pojawienie się stanu zapalnego jelit daje olbrzymie pole do poszukiwania nowych metod leczenia i zapobiegania zaostrzeniom WZJG oraz choroby Crohna. Leki biologiczne są przyszłością medycyny, a obecnie dostępne i zaaprobowane cząsteczki (infliksimab, adalimumab, ustekinumab, vedolizumab, tofacitinib) są najlepszą i najskuteczniejszą metodą leczenia umiarkowanych i ciężkich rzutów chorób zapalnych jelit.
 

Badania kliniczne wrzodziejące zapalenia jelita grubego

W ostatnich latach jesteśmy świadkami znacznego postępu medycyny w zakresie identyfikacji skomplikowanych ścieżek prowadzących do patologicznych zmian w obrębie śluzówki przewodu pokarmowego u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Stąd z roku na rok pojawiają się również kolejne cząsteczki, które mogą przynieść rewolucję w zakresie leczenia WZJG oraz choroby Crohna. Jak każdy lek przed pojawieniem się na rynku wymagają one potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa w odpowiednio skonstruowanych badaniach klinicznych.

Badania kliniczne nowej cząsteczki są z reguły prowadzone jednoczasowo w różnych Ośrodkach na całym świecie, by zapewnić maksymalne zróżnicowanie grupy badanej. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem badania sprawuje zarówno firma farmaceutyczna, która stara się o dopuszczenie cząsteczki do leczenia, jak również Ośrodek przeprowadzający badanie. Kontrolę przebiegu oraz dokumentacji badania może przeprowadzić w każdej chwili zarówno Europejska Komisja Leków jak i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Nadrzędną zasadą w badaniach klinicznych jest troska o bezpieczeństwo pacjenta i to ono jest zawsze brane pod uwagę jako pierwsze, podczas każdej decyzji medycznej w trakcie trwania badania.
 

Badania kliniczne wrzodziejące zapalenia jelita grubego
Prowadzone przez nas badania kliniczne we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

Prowadzone przez nas badania kliniczne we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

W naszym Centrum Medycznym prowadzimy badania kliniczne nowych leków biologicznych zarówno dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, jak i chorobą Leśniowskiego-Crohna. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce badania kliniczne.